روتیتر برای این مطلب

اگر شهید نمی_شد شاید اعدام میشد!

شهيد محمد ابراهیم فرمانده ناوچه پیکان است که شهادتش در هفتم آذر ۱۳۵۹ به عنوان روز نیرو دریایی هم نامگذاری شد. اما بعد از چند سال و شروع برخورد با حزب توده و دستگیری فرمانده نیرو دریایی یعنی ناخدا افضلی در سال ۱۳۶۲، مسئله ارتباط شهید همتي فرمانده ناوچه پيکان...

فیلم مرتبط
تصاویر مرتبط
صوت مرتبط
۱۳


شهيد محمد ابراهیم فرمانده ناوچه پیکان است که شهادتش در هفتم آذر ۱۳۵۹ به عنوان روز نیرو دریایی هم نامگذاری شد. اما بعد از چند سال و شروع برخورد با حزب توده و دستگیری فرمانده نیرو دریایی یعنی ناخدا افضلی در سال ۱۳۶۲، مسئله ارتباط شهید همتي فرمانده ناوچه پيکان با حزب توده به صورت جدی مطرح و حتی منجر به تغيير نام پايگاه دريايي شهيد همتي بوشهر شد. همسر همتی نیز مارکسیست از آب درآمد. نتیجتا چند سالی خبری از طرح نام همتی و ناوچه پیکان و عملیات مروارید نبود تا بالاخره به این نتیجه رسیدند بهتر است شهید همتی ذیل قهرمانان جمهوری اسلامی تعریف شود و از این اتهام تبرئه شود.

تلخیص از : عبدی زاده، مونس.(۱۳۹۶). راز مروارید: نقش ناوچه پیکان در عملیات مروارید به روایت ناخدا دوم بازنشسته سعید کیوان شکوهی. تهران: سوره مهر صص ۱۱۹-۱۲۰